Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου συνεδριάζει η ΠΕΔ-ΙΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00, στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Μυλλέρου 73-77, Κεντρική Αίθουσα-Ισόγειο, Μεταξουργείο στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

    Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ενημέρωση για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ΠΕΔ-ΙΝ.

    Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Τομείς Συνεργασίας της ΠΕΔ-ΙΝ με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

     α) «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄  και Β΄ Βαθμού.  Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας  ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού – Πιλοτική Λειτουργία»

     Εισηγητής: Ηλίας Λίτσος, Υπεύθυνος Τομέα Οργάνωσης &  Λειτουργίας, ΕΕΤΑΑ

     β) «Λειτουργία Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών για την οριζόντια υποστήριξη των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος  του Επιχειρησιακού Προγράμματος YΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020»

     Εισηγητής: Χαράλαμπος Λάμπρου, Διευθυντής Ειδικού Τομέα Δράσεων Επιχειρησιακών & Τομεακών Προγραμμάτων , ΕΕΤΑΑ

     γ) «Πρόγραμμα ενημέρωσης και υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων Ιονίων Νήσων. Επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,

     Εισηγήτρια: Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, ΕΕΤΑΑ

     δ) «Πρόγραμμα υποστήριξης της ΤΑ για τις αναπτυξιακές της δράσεις-

     Χρηματοδοτικά εργαλεία-Υποστήριξη Τεχνικών Μελετών ΟΤΑ»,

     Εισηγητής: Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης &  Περιβάλλοντος, ΕΕΤΑΑ

 1. Κατάρτιση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2020

    Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης και Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων του Δικτύου Έρευνας & Τεκμηρίωσης

     Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας &  Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) 4PLUS – INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
  β) CRAFT LAB – INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
  γ) CULTURALION – Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της  ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Διαγωνισμών και Επιτροπών Παρακολούθησης –Παραλαβής:

     α) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών του Έργου: «CRAFT LAB» με τίτλο: «Έπιπλα Εργαστηρίου», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
β) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Έργου «CULTURALION» με τίτλο «Εμπειρογνώμονας Τουρισμού», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
γ) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου «CULTURALION» με τίτλο Διαδραστικής Ξενάγησης», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
δ) 2ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της  Α.Π.871-19/12/2018 σύμβασης, για το έργο «4PLUS» στο πλαίσιο του  Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα – Αλβανία  2014-2020».
ε) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.683-01/08/2019 σύμβασης, για το έργο  «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
στ) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της Α.Π.884-21/10/2019 σύμβασης, για το έργο  «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
ζ) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.885-22/11/2019 σύμβασης, για το έργο  «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας  INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Συγκρότηση Τριμελών Συμβουλίων Τοπικών Παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ σύμφωνα με το άρθρο 12 Π.Δ.75/2011

     Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Πρόταση προβολής των Δήμων των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

    Εισηγητής: Γιάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

      Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

      Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Κατάρτιση Μητρώου Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το  άρθρο 221 Ν.4412/2016.

      Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

      Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

       Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Επιστολή παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου της ΠΕΔ-ΙΝ

       Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών της ΠΕΔ-ΙΝ

     Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Λοιπά θέματα

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

 
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις