80 εκ για συντήρηση και ανακατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», με προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με δαπάνη εργασιών 58.897,00 ευρώ και με συνολικό προϋπολογισμό 80.645,16 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλονιάς, Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας – 2ος όροφος, Αργοστόλι. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671360558, fax επικοινωνίας 2671360601&26713 60635, αρμόδια υπάλληλος Αγγελική Κοκκολιάδη. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, παρέχονται το αργότερο μέχρι τις 21/8/2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/8/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφ/νίας, στο κτίριο του Διοικητηρίου, στον 2ο όροφο και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1613,00 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται είτε στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, είτε στην Οικονομική Επιτροπή Ιονίων Νήσων, είτε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών δηλαδή 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι τουλάχιστον μέχρι 30/3/2018.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις