Πρόσληψη καθαρίστριας με σύμβαση έργου

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αργοστόλι 23/06/2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ:337

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κεφαλονιάς , με βάση την υπ αριθμ 21/2017 απόφαση Δ.Σ αυτής(ΑΔΑ :ΩΧ70ΟΚΞΡ-1Ω0), θα προβεί σε σύναψη Σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα -01-άτομο, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2017 έως 30/06/2018 και αντικείμενο έργου τον καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων των κάτωθι σχολείων :

2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :

– Σύνταξη ανακοίνωσης η οποία θα αναρτηθεί:

1. Στο ‘’Διαύγεια’’ (Απόφαση ΔΣ)

2. Στο σχολείο που αφορά(στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα)

3. Στο διαδίκτυο(τοπικά sites)

Ορισμός Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων θα είναι από 27/06/2017 μέχρι και την 30/06/2017, και ώρα 12:00 π.μ.

Οι αιτήσεις (συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά συμμετοχής) θα κατατίθενται σε κλειστό- σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό (Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια αρχή) καθημερινά εργάσιμες ημέρες & ώρες 09.00π.μ έως 12.00 π.μ στο 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου (Περιοχή Ξενία- αρμόδιος κος Βουτσινάς Νικόλαος , δντης σχολείου, τηλ επικ: 2671028201).

Προσόντα υποψηφίων :Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

-Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής & εργασίας στη χώρα μας.

-Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι

-Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεφαλονιάς. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

-Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κατ ελάχιστον)

 Αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων: Η ορισμένη με την υπ αριθμ 21/2017 απόφαση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Β’βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς 3μελής επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων, θα αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφίων .Οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 275 350 425 500 575 650 725 800

1.α Σε περίπτωση ανεργίας συζύγου δίνονται επιπλέον 100 μόρια

 2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡ ΤΕΚΝΩΝ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
ΜΟΝΑΔΕΣ 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

 3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ 1 2 3
ΜΟΝΑΔΕΣ 30 60 90

 4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ 1 2 3 4 5 ….
ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 250 ….

5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

(100 μονάδες για κάθε άτομο με αναπηρία ανω του 67%)

 ΑΡ.ΑΤΟΜ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ 67% 1 2 3 4 5
ΜΟΝΑΔΕΣ 100 200 300 400 500 ….

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Πραγματικό ή Τεκμαρτό)ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2016

0€ – 500€ 500 μόρια
500 €-1.000 € 400 μόρια
1.001€ -5.000 € 300 μόρια
5.001€ -10.000 € 100 μόρια
10.001€ -15.000 € 50 μόρια
15.001€ + 0 μόρια

 Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό της -ορισμένης με την υπ αριθμ 21/2017 απόφαση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Β βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς -, επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων κάθε σχολικής κοινότητας, θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση

Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου

Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα και Άδεια Εργασίας (φωτοαντίγραφο θεωρημένο για το ακριβές αυτού από Δημόσια Αρχή)

Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.

Βεβαίωση από Ιατρό –Παθολόγο, με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ημεδαπής ή αλλοδαπής (Για τους αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένο από Αρμόδια προς τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών).

Απολυτήριος τίτλος σπουδών υποχρεωτικής (κατ’ ελάχιστον) εκπαίδευσης (Για τους αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένο από Αρμόδια προς τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών , το οποίο δύναται να προσκομιστεί το αργότερο έως της ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έργου).

Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω και ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος & εντύπου Ε1 (φορολογικού έτους 2016). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

Για τους γονείς με τέκνα , υποψηφίους με σύζυγο και υποψήφιους με προστατευόμενο μέλος , με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.

Βεβαίωση Ιδιότητας πολυτέκνου από αρμόδιο προς τούτο φορέα (Ένωση Πολυτέκνων Ελλάδας).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ –ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις (συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά συμμετοχής) θα κατατίθενται σε κλειστό- σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό (Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια αρχή) καθημερινά 9.00 πμ-12.00πμ κατά τις εργάσιμες ημέρες στο 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου –Περιοχή Ξενία-. Υπεύθυνος κος Βουτσινάς Νικόλαος δντης , τηλ επικ:2671028201 από 27/06/2017 μέχρι και την 30/06/2017, και ώρα 12:00 π.μ.

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές, θα παρέχονται καθημερινά 9.00 πμ-12.00πμ κατά τις εργάσιμες ημέρες στο στο 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου –Περιοχή Ξενία-. Υπεύθυνος κος Βουτσινάς Νικόλαος δντης , τηλ επικ:2671028201.

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση έργου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2017 έως 30/06/2018 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αποδοχές του υπολογίζονται βάσει αιθουσών σχολείου(διδασκαλίας & εργαστήρια) που θα καθοριστεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Φορέας Χρηματοδότησης).

Η πρόεδρος

ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις