27 Νοεμβρίου 2020, Παρασκευή

Ο νέος κανονισμός λειτουργίας των περιπτέρων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Κεφαλλονιάς   της  14ης Ιουνίου 2016.

Αριθμός Απόφασης:   179/2016

                                                                                             Περίληψη

Έγκριση της αρ. 45/2016 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) με θέμα: «Σύνταξη του  Κανονισμού λειτουργίας Περιπτέρων στην επικράτεια του Δήμου Κεφαλλονιάς».

Το συμβούλιο  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

    Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων στην επικράτεια του Δήμου Κεφαλλονιάς όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στην αρ. 45/2016 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) και έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο – Σκοπός του Κανονισμού

 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κεφαλλονιάς, ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες και τα πρόσωπα στους οποίους παραχωρείται ή έχει παραχωρηθεί θέση περιπτέρου.
 2. Σκοπός του κανονισμού είναι:
 • Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 • Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών
 • Η εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου
 • Η τήρηση της νομοθεσίας περί περιπτέρων

ΑΡΘΡΟ 2ο

Νομικό Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός συντάσσεται σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006-ΦΕΚ 114 Α’ (άρθρο 79 «Κανονιστικές αποφάσεις»),
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010- ΦΕΚ 87 Α’) (άρθρο 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής»),
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 73 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. – ΦΕΚ 171 Α’ «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα.
 4. Τις διατάξεις του Οικοδομικού Κανονισμού.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου Πρώτου, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’) και με την αριθ.23463/6-6-2015 Εγκ.38 του Υπουργείου Εσωτερικών και ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 και 2 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’)
 7. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ Β’ 724/13-3-2012 όπως ισχύει.
 8. Τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» – ΦΕΚ 57 Α’ (άρθρα 34, 47 και 48), όπως ισχύουν σήμερα.
 9. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 970 και 971).
 10. Τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ορισμός Κοινόχρηστων Χώρων

 1. Κοινόχρηστος χώρος ή πράγματα, είναι οι χώροι και τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο και τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 971 του Αστικού Κώδικα. Στα κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν, με παραχώρηση της αρμόδιας αρχής κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφόσον με αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση (άρθρο 970 Αστικού Κώδικα).
 2. Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής) το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου, υπηρεσίας ή χώρου.
 3. Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 1080/1980 (246 Α΄)όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 50 παργ. 1 του Ν. 4257/2014 (93 Α΄) και ισχύει.
 4. Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης, με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά είτε για το μέλλον. Δεν αποσκοπεί στην ποινική τιμωρία αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού
 5. Αυθαίρετη χρήση θεωρείται, η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια του Δημάρχου. Αυθαίρετη επίσης, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτή αφορά το είδος της χρήσης είτε τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Αρμοδιότητες- Διαδικασίες

Εκτός του Δήμου Κεφαλλονιάς  και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (ΝΠΔΔ), σε ότι αφορά το χώρο εντός της ζώνης ευθύνης του, ουδεμία άλλη αρχή έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να παραχωρεί τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ’ αυτόν ή έχουν παραχωρηθεί για εκμετάλλευση περιπτέρου.

Η αρμόδια υπηρεσία ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων, η Οικονομική Υπηρεσία ως αρμόδια για τα Έσοδα και τη διαχείριση περιουσίας του Δήμου, η τεχνική υπηρεσία ως αρμόδια για τα τεχνικά ζητήματα του Κανονισμού, συνεργάζονται και διαχειρίζονται τα θέματα παραχώρησης των θέσεων εκμετάλλευσης περιπτέρων και των σχετικών διαδικασιών εκμίσθωσης του χώρου που καταλαμβάνει κάθε περίπτερο ως και της επιβολής των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή και προστίμων, αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων

 1. Στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους γενικότερα, όπου έχουν τοποθετηθεί περίπτερα ή που θα παραχωρηθούν για τοποθέτηση περιπτέρου πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει :
 • σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου .
 • σε όλες τις περιπτώσεις επέκτασης του περιπτέρου ( ανεξαρτήτως πλευράς), κατόπιν χορήγησης άδειας κατάληψης επιπλέον κοινοχρήστου χώρου.

Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου, τότε θα γνωμοδοτεί για τον μέγιστο δυνατό ελεύθερο χώρο, η Τεχνική Υπηρεσία.

 1. Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία.
 2. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται με κίτρινη γραμμή. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής του περιπτέρου.
 3. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο, πέριξ του περιπτέρου, χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κλπ.).
 4. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου για χρήση κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.
 5. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει, πριν από την έναρξη της λειτουργίας του περιπτέρου, της έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατόπιν υποβολής σχεδίων και τοπογραφικού διαγράμματος από τον ενδιαφερόμενο, όπου θα εμφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος, με τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση της ίδιας υπηρεσίας.
 6. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον) μόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία (< 12-14ο C) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου των περιπτέρων.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Τύπος και διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων

Ο Τύπος και Διαστάσεις των περιπτέρων της Κ.Υ.Α. Φ 443531/24/300030/69, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. των Υπ. Εθνικής Αμύνης ΠΕΧΩΔΕ Φ.900/12/158489/06, «Περί του τύπου και των διαστάσεων αναπηρικών περιπτέρων», καταργήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 76, του Ν. 4257/2014 (93 Α΄).

Η δαπάνη κατασκευής ή προσαρμογή υφισταμένων περιπτέρων βαρύνει τον δικαιούχο.

Στην επικράτεια του Δήμου Κεφαλλονιάς τα περίπτερα μπορούν να αναπτύσσονται σύμφωνα με ένα από τους δύο (2) ακόλουθους τύπους, ανάλογα με την εκάστοτε θέση στην οποία τοποθετούνται:

1)   Τύπος Α

 • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 2,00 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις  του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 2,00 Χ 2,00 μ.
 • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.). Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
 • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός ή ξύλινος. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς μεταλλικές ή ξύλινες, με πλήρη επικάλυψη των πλευρικών ανοιγμάτων της βάσης. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες εκ των οποίων οι τρεις για τις συναλλαγές με το κοινό και η μία είναι  η θύρα του περιπτέρου, ούτως ώστε τα περίπτερα να είναι περίοπτα και να προσαρμόζονται με τον καλύτερο αισθητικά δυνατό τρόπο στο περιβάλλον, προκειμένου να αποφεύγονται η τυφλές όψεις της κατασκευής.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (2,00 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του  κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου ή την ρυμοτομική γραμμή. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία. Χρωματισμός: Γκρι σκούρο.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).
 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου, όπως ορίζονται στην παράγραφο ι του παρόντος άρθρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024 ή παρεμφερές).

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο τέσσερα (4) συνολικά ψυγεία αναψυκτικών κλπ και παγωτών ανά μισθωμένη ή παραχωρούμενη θέση περιπτέρου αρκεί να μην καταλαμβάνουν συνολικά την επιφάνεια που ορίζεται στο άρθρο 9.

 • Τύπος Β
  • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 1,50 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 1,50 Χ 2,00 μ.
  • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.) Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
  • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς  μεταλλικές ή ξύλινες. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες εκ των οποίων οι τρεις είναι για τις συναλλαγές με το κοινό, και η μία είναι η θύρα του περιπτέρου.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (1,50 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του  κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος, ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρωματισμός: Γκρι.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).
 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024, ή παρεμφερές)

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο τέσσερα (4) συνολικά ψυγεία αναψυκτικών κλπ και παγωτών ανά μισθωμένη ή παραχωρούμενη θέση περιπτέρου αρκεί να μην καταλαμβάνουν συνολικά την επιφάνεια που ορίζεται στο άρθρο 9.

Σε όλη την επικράτεια του Δήμου Κεφαλλονιάς ισχύει ο ίδιος τύπος περιπτέρων (εκ των δύο τύπων). Οποιαδήποτε υπέρβαση διάστασης του σώματος των περιπτέρων θα λογίζεται ως αυθαίρετη και θα αποτελεί λόγο αποβολής του τυχόντος αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου οποτεδήποτε διαπιστωθεί. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η κατασκευή ειδικού τύπου και διαστάσεων περιπτέρου, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας και αισθητικής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ειδικές περιπτώσεις κατασκευής περιπτέρων

 1. Κατ’ εξαίρεση μπορεί με την απόφαση χορήγησης της αδείας εκμετάλλευσης του περιπτέρου, να επιτραπεί η κατασκευή περιπτέρου διαφορετικού τύπου και διαστάσεων, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας ή αισθητικής (άρθρο 22 παρ. 2 Ν.Δ. 1044/1971).
 2. Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατάλληλου μεγέθους αποκλεισμού για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο» καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου

 1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος) πέρα αυτού που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων. Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
 2. Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, πέρα αυτού της κατάληψης του σώματος του περιπτέρου ορίζεται σε 6 τ.μ. αντιστοίχως για κάθε περίπτερο, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό διατάξεις. Δηλαδή κανένα συμβατικό περίπτερο δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνει συνολικά κοινόχρηστο χώρο πάνω από 10,00 τ.μ.
 3. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται με κίτρινη γραμμή το Δήμο με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη την φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής του περιπτέρου.
 4. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο πέριξ του περιπτέρου χώρου. Η Διάταξη των λειτουργικών του στοιχείων θα είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση πεζών.
 5. Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών πλησίον των περιπτέρων θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια μετά από γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία λαμβάνει υπόψη της και τη γνώμη της Δ/νσης Αστυνομίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η λειτουργικότητά του και η αισθητική του κοινόχρηστου χώρου.
 6. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει, πριν από την έναρξη λειτουργίας του περιπτέρου, της έγκρισης του Δήμου, κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα ευφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε μεταβολή απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Μέγιστος Αριθμός Ψυγείων και σταντ ανά περίπτερο

 1. Ο μέγιστος αριθμός των ψυγείων που θα τοποθετούνται έξω από τα περίπτερα και η διάταξη καθορίζονται ως εξής:

Α) Δύο (2) ψυγεία αναψυκτικών/χυμών/νερών/γάλακτος κλπ. μέγιστων διαστάσεων 1,35μ.x0,60μ. ήτοι  κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 1,62τ.μ.

Β) Δύο (2) ψυγεία    παγωτών μέγιστων διαστάσεων 1,35μ.x0,60μ. ήτοι     κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 1,62 τ.μ.

Εναλλακτικά μπορούν να τοποθετηθούν διαφορετικοί συνδυασμοί των τεσσάρων (4) επιτρεπόμενων ψυγείων αρκεί η συνοική κάλυψη χώρου αυτών να μην ξεπερνά το σύνολο των προβλεπομένων επιφανειών, ήτοι 3,24 τ.μ.

 1. Επίσης, δύναται η δυνατότητα τοποθέτησης σταντ πώλησης εντύπων η κατάληψη των οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,60 τ.μ. επί του παραχωρούμενου κοινοχρήστο χώρου πέριξ του περιπτέρου.
 2. Η συνολική κατάληψη των ψυγείων και σταντ πώλησης εντύπων δεν θα υπερβαίνει τα 4,33 τ.μ. Ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος από τον περιμετρικό μισθωμένο κοινόχρηστο χώρο, ήτοι τα 1,67 τ.μ. προορίζονται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Πωλούμενα Προϊόντα

Στο περίπτερο εκτός των προϊόντων καπνού πωλούνται προϊόντα όπως αυτά καθορίζονται με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Για την πώληση άλλων προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος (γάλα κλπ.) απαιτείται η κατά νόμου ειδικότερη άδεια.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση περιπτέρων

 1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και απλή γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικής κοινότητας ή Τοπικής Κοινότητας και τη σύμφωνη γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Σημειώνεται ότι η αρνητική γνώμη της εν λόγω αρχής (αστυνομική) δεσμεύει το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προς τον καθορισμό των θέσεων. Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού πολιτισμού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασίας της κοινής χρήσης.
 2. Όλες οι θέσεις περιπτέρων αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία απεικονίζονται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος χώρος του, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012 (222 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (93 Α΄) και ισχύει.
 3. Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων διοικητικών αδειών περιπτέρων δεν υπόκεινται σε νέο καθορισμό με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον κενωθεί για οποιαδήποτε λόγο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει εάν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία.
 4. Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης, τα κυκλοφοριακά δεδομένα και την δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου και θα προκύπτει μετά από πλειοδοτική πρόχειρη και φανερή δημοπρασία που θα διενεργείται από το Δήμο Κεφαλλονιάς.
 5. Το τέλος χρήσης του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο των περιπτέρων που ήδη λειτουργούν πριν το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής και καταβάλλεται στο Δήμο από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομιάς πριν από το Ν. 4093/2012, κατόπιν αιτήσεως των εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους. Το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από τοποθέτηση ψυγείων, σταντ, κλπ συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων διαδρόμων μεταξύ αυτών και του κουβουκλίου προσδιορίζεται με τον ίδιο ως άνω τρόπο και καταβάλλεται με την έγκριση της αίτησης παραχώρησης  στην οποία θα περιλαμβάνεται και αναλυτική αποτύπωση του εξοπλισμού και της συνολικής καταληφθείσας επιφάνειας.
 6. Οι άδειες λειτουργίας των ήδη μέχρι σήμερα λειτουργούντων περιπτέρων που δόθηκαν πριν από το Ν. 4093/2012 (222 Α΄), ισχύουν μέχρι απώλειας του δικαιώματος εκμετάλλευσης, είτε λόγω  θανάτου  του  δικαιούχου,  είτε  λόγω  παραιτήσεως  του  δικαιώματος  αυτού. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου υφιστάμενης άδειας δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασής της για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα 10 ετών:

α) στον/η σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή

β) στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των Α.με.Α με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. (περίπτ.10 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

Η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 76 του ν.4257/2014, αφορούν μόνον σε υφιστάμενες άδειες κατά τον χρόνο έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και όχι σε αυτές που θεωρούνται υφιστάμενες λόγω διαδοχής αποβιωσάντων δικαιούχων προ της έναρξης ισχύος του ν. 4093/2012, καθώς το σχετικό δικαίωμα θεμελιώθηκε κατά το χρόνο ισχύος του ν.δ. 1044/71, οπότε η άδεια παραχωρούταν μέχρι το θάνατο του δικαιούχου.  (ΥΠ.ΕΣ. 42461/11.12.2014)

Στη συγκεκριμένη περίπτωση (θανάτου του δικαιούχου), οι κληρονόμοι αυτού ή ο μισθωτής υποχρεούνται ρητά να αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο στον  Δήμο Κεφαλλονιάς προσκομίζοντας απόσπασμα ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Θέσεις Περιπτέρων στο Δήμο Κεφαλλονιάς

Στο Δήμο Κεφαλλονιάς έχουν οριοθετηθεί κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος Κανονισμού  Είκοσι επτά  (27) θέσεις για την λειτουργία περιπτέρων και είναι οι εξής ανά δημοτική ενότητα:

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
  A/A ΘΕΣΗ    
  1 Αντ.Τρίτση (έναντι οδού Δρακοπούλου)    
  2 Απέναντι από λιμεναρχείο    
  3 Αντ.Τρίτση (έναντι παρόδου Α. Μεταξά)    
  4 Σουηδίας (έξω από Ν.Ν.)    
  5 Πλ.Βαλλιάνου (έναντι παρόδου Λαυράγκα)    
  6 Πλ. Βαλλιάνου (έναντι μεγάρου Αμπατιέλου)    
  7 Αντ. Τρίτση (Rock kafe) ΚΕΝΩΘΕΝ  
  8 Ριζοσπαστών (Ξενία)    
  9 Παρ.Λεωφόρος (έναντι Σισσιώτισας)    
  10 Απέναντι από δικαστήρια    
  11 Πλ.Βαλλιάνου (έναντι παιδικού κήπου)    
  12 Πλ.Σισσιώτισας    
         
    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ  
  A/A ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  
  1 Πλ.Αφων Αλιβιζάτου ΚΕΝΩΘΕΝ  
  2 Πλ.Εθν. Αντίστασης    
  3 Κεντρ.πλατεία Ληξουρίου    
  4 Απέναντι από Ρηγάτου    
         
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  
  A/A ΘΕΣΗ    
  1 Περατάτα  *  
         
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ  
  A/A ΘΕΣΗ    
  1 Λιμάνι Πόρου    
  2 Κεντρ.πλατείαΣκάλας ΚΕΝΩΘΕΝ  
  3 Κεντρ. Πλατεία Πόρου    
  4 Πλ.Κατελειού    
  5 Αγία Ειρήνη **  
  6 Κάτω πλατεία Σκάλας    
         
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ  
  A/A ΘΕΣΗ    
  1 Ποσειδώνος 8 ΚΕΝΩΘΕΝ  
  2 Παραλιακή οδό Σάμης    
         
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ  
  A/A ΘΕΣΗ    
  1 Παραλιακή οδό Αγίας Ευφημίας    
  2 Πλ. Διβαράτων    
         
         
  * Κατόπιν δικαστικής απόφασης /Δεν έχει υλοποιηθεί η κατασκευή
  ** Παρόλο που είναι πολύ παλιά άδεια δεν έχει υλοποιηθεί  

Όλα τα περίπτερα που υπάρχουν στις πιο πάνω αναφερόμενες θέσεις αφορούν σε συμβατικά περίπτερα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Παραχώρηση Θέσεων Λειτουργίας Περιπτέρων

 1. Ο καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων, καθώς και η αναλογία παραχώρησης των θέσεων (70%-30%), αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο,σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ. υποπαραγρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 76 του Ν. 4093/2012 και ισχύει, κατανέμονται κατά ποσοστό 30%, έναντι καταβολής τέλους, σε κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται αναλυτικά στην ανωτέρω ισχύουσα νομοθεσία,(σε ΑμεΑ, πολυτέκνους και σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου εξαιρώντας από την εφαρμογή της παρούσας όσους ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας) και με δημόσια κλήρωση και κατά ποσοστό 70% παραχωρούνται σε άλλους ενδιαφερόμενους για την εκμετάλλευση τους, με δημοπρασία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (ΠΔ 270/81), μετά από διενέργεια πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας και περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (93 Α΄). Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η απευθείας παραχώρηση των θέσεων αυτών.
 2. Η παραχώρηση των θέσεων στους δικαιούχους του αρθ. 1 παρ ΣΤ υποπ. ΣΤ2 του Ν. 4093/12 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθ. 76 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 934) (30%) όπως ισχύει, γίνεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφ’ όσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006. Τα επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής είναι: α) για τα άτομα με αναπηρία η προσκόμιση πιστοποιητικού της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας,β) για τους πολυτέκνους πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο κατά το νόμο Φορέα ή Υπηρεσία και γ) για τους πολεμιστές Κύπρου πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. (περίπτ.4 υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

Η παραχώρηση των θέσεων (70%) στους ενδιαφερομένους για την εκμετάλλευσή τους γίνεται μετά από διενέργεια δημοπρασίας που γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης Ακινήτων του Δήμου και εφ’ όσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006, ακολουθούνται δε οι διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων. (άρθρο 192 ΔΚΚ,Π.Δ. 270/81).

 1. Η παραχώρηση των Θέσεων ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης, γίνεται για δέκα (10) έτη κατ΄ανώτατο. Εφ’ όσον κατά τη διάρκεια της 10ετίας αποβιώσει ο δικαιούχος, υπεισέρχονται αυτοδικαίως στο δικαίωμα αυτό για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της παραχώρησης, αποκλειστικά η σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα του εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των Α.με.Α με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. (περίπτ.10 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπωςαντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’).

Η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 76 του ν.4257/2014, αφορούν μόνον σε υφιστάμενες άδειες κατά τον χρόνο έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και όχι σε αυτές που θεωρούνται υφιστάμενες λόγω διαδοχής αποβιωσάντων δικαιούχων προ της έναρξης ισχύος του ν. 4093/2012, καθώς το σχετικό δικαίωμα θεμελιώθηκε κατά το χρόνο ισχύος του ν.δ. 1044/71, οπότε η άδεια παραχωρούταν μέχρι το θάνατο του δικαιούχου.  (ΥΠ.ΕΣ. 42461/11.12.2014),  εφ’ όσον το επιθυμούν και το δηλώσουν ρητώς στο Δήμο. Με τη λήξη της 10ετίας για την οποία παραχωρήθηκε, η θέση του περιπτέρου περιέρχεται και πάλι στο Δήμο για περαιτέρω παραχώρηση.

 1. Από το σύνολο των θέσεων που χωροθετούνται, ποσοστό 30% προσδιορίζεται μετά από δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην κλήρωση μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεων των συμμετεχόντων. Για τις λοιπές θέσεις γίνεται δημοπρασία εντός 3μήνου από τον χαρακτηρισμό του περιπτέρου ως “Κενωθέντος”.
 2. Η παραχώρηση θέσης εκμετάλλευσης περιπτέρου, σε κάθε περίπτωση, γίνεται με συμφωνητικό το οποίο υπογράφεται από το Δήμαρχο και τον αναδειχθέντα από την δικαιούχο, ή από τον πλειοδοτήσαντα ενδιαφερόμενο. Στο συμφωνητικό αναγράφονται υποχρεωτικά:

α. το όνομα του παραχωρησιούχου.

β. η διάρκεια της παραχώρησης.

γ. οι όροι της παραχώρησης.

δ. οι υποχρεώσεις του ενδιαφερομένου.

ε. οι λόγοι / περιπτώσεις ανάκλησης της παραχώρησης.

στ. το ύψος του μισθώματος ή του τέλους για τους δικαιούχους κατόπιν κλήρωσης.

ζ. ημερομηνία καταβολής του μισθώματος ή του τέλους.

 1. Το εισοδηματικό κριτήριο, που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, για την ειδική κατηγορία, που επιθυμεί παραχώρηση θέσης εκμετάλλευσης περιπτέρου καθορίζεται με βάση το ετήσιο συνολικό εισόδημά του, όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. και όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση των ακολούθων ποσών:

α. 2.000,00 € για τον έγγαμο ενδιαφερόμενο,

β. του ετησίου μισθώματος που καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος για την κυρία

κατοικία του και μέχρι του ποσού των 2.400,00 € για το ΑΜΕΑ άνευ συζύγου και τέκνων και του ποσού των 3.500,00 € για τους λοιπούς ενδιαφερομένους,

γ. 1.000,00 € για κάθε πέρα των τεσσάρων (4) τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει για τον ενδιαφερόμενο πολύτεκνο και για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει για το ενδιαφερόμενο ΑΜΕΑ. Εφ’ όσον κάποιο από αυτά τα τέκνα έχει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, το ποσό αυτό διπλασιάζεται (2.000,00 €).

ΑΡΘΡΟ 14ο

Υποχρεώσεις Υπευθύνων Λειτουργίας Περιπτέρων

 1. Τα περίπτερα υπάρχουν στο Δήμο Κεφαλλονιάς για να εξυπηρετείται η τοπική κοινωνία, οι εργαζόμενοι σ’ αυτόν και οι επισκέπτες. Επομένως, έχουν υποχρέωση να λειτουργούν τουλάχιστον τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 2. Περίπτερο το οποίο παραμένει κλειστό συνεχώς επί 3μηνο ή πάνω από έξι (6) μήνες αθροιστικά το χρόνο, ανακαλείται η παραχώρηση της θέσης και η θέση λειτουργίας του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλο άτομο, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (εισοδηματικά κλπ. κριτήρια για ΑΜΕΑ κ.τ.λ. ή δημοπρασία για λοιπούς).
 3. Ο δικαιούχος της θέσης περιπτέρου στον οποίο παραχωρείται, οφείλει να λειτουργήσει το περίπτερο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που παρέλθει το 6μηνο χωρίς να λειτουργήσει το περίπτερο η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο. Σ’ αυτή την περίπτωση, το άτομο στο οποίο είχε παραχωρηθεί η θέση λειτουργίας του περιπτέρου δεν μπορεί να μετάσχει στις διαδικασίες παραχώρησης θέσεων περιπτέρων πριν παρέλθει διετία (2ετία) από την ανάκληση της παραχώρησης.
 4. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το περίπτερο αυτοπροσώπως απαγορευμένης της ενοικίασης σε τρίτο, μπορεί όμως να τον αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης. Η εκμίσθωση του δικαιώματος επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατος ή αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω. Στην περίπτωση αυτή το μισθωτήριο κατατίθεται από τον ενοικιαστή του περιπτέρου στο Δήμο Κεφαλλονιάς εντός ενός μήνα για την έκδοση της σχετικής πράξης διαπίστωσης μίσθωσης.
 5. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινοχρήστων χώρων πρασίνου καθώς και του οδοστρώματος (π.χ. ζαρντινιέρες).
 6. Δεν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειμένων για την τοποθέτηση των προς πώληση ειδών (εφημερίδων, περιοδικών κλπ.).
 7. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων και τηλεοράσεων εκτός περιπτέρου. Εξαίρεση αποτελούν οι διαφημίσεις που προβλέπονται από την ΚΥΑ 52138/03 (Ν 2946/2001) περί υπαίθριας Διαφήμισης όπως κάθε φορά ισχύει.
 8. Η καθαριότητα του κοινοχρήστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου.
 9. Το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομιάς (σύζυγος, τέκνα) πριν από το Ν. 4093/2012 υποχρεούται να υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους αίτηση στο Δήμο για την χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου και να καταβάλλει το αναλογούν τέλος.
 10. Μετά την λήξη της παραχώρησης ο δικαιούχος οφείλει να το απομακρύνει εντός είκοσι ημερών διαφορετικά θα το απομακρύνει ο Δήμος επιβάλλοντας πρόστιμο στον δικαιούχο ύψους χιλίων (1000) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Μετατόπιση περιπτέρου

 1. Η μετατόπιση επιτρέπεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 1044/1971. Προηγουμένως τα αιρετά όργανα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων εκφράζουν απλή γνώμη ως προς την διάθεση του κοινόχρηστου χώρου.
 2. Η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής, μετά από γνώμη του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.
 3. Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέ­ρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση, δηλαδή το Δήμο. Οι δαπάνες μετατόπισης σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζονται αναλυτικά στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας όπως ορίζει η νομοθεσία.
 4. Σε περίπτωση προσωρινής με­τατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση μόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη μετατόπιση. Η σχετική δαπάνη προσωρινής μετατοπί­σεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση.(άρθρο 20 παρ.2 ΝΔ 1044/71) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄).
 5. Τα περίπτερα που μετατοπίζονται μετά την ισχύ του παρόντος Κανονισμού οφείλουν να προσαρμοσθούν στις προδιαγραφές και στους περιορισμούς των άρθρων αυτού.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Τελικές και μεταβατικές Διατάξεις

 1. Η Οικονομική Υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία καθώς και η αρμόδια οργανική μονάδα ελέγχου των κανονιστικών αποφάσεων περιπτέρων, ελέγχουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα, διατυπώνουν γνώμη για την καταλληλότητα των παραχωρημένων χώρων για τη εγκατάσταση περιπτέρων και εισηγούνται στα αρμόδια συλλογικά όργανα την επιβολή των προβλεπομένων από το νόμο προστίμων για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.
 2. Σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων (τροποποίηση όρων αδείας) εισηγούνται στο αρμόδιο όργανο την ανάκληση της  παραχώρησης της θέσεις λειτουργίας του περίπτερου.
 3. Για ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.
 4. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προβαίνει σε τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του παρόντος κανονισμού όταν κρίνεται αναγκαίο.
 5. Ο παρόν κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, την τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας κανονιστικών πράξεων και την έγκρισή του από την αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου Αρχή.
 6. Όλα τα υφιστάμενα περίπτερα στην επικράτεια του Δήμου Κεφαλλονιάς οφείλουν να προσαρμοσθούν στα οριζόμενα του παρόντος Κανονισμού ως ακολούθως:

Α) Τα περίπτερα που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου έως τις 30/4/2017.

Β) Τα περίπτερα που βρίσκονται σε όλες τις άλλες κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου έως τις 30/04/2017.

Γ) Τα περίπτερα που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες, Ομαλών, Λειβαθούς, Σάμης, Ελειού Πρόννων, Ερίσου και Πυλαρέων έως τις 30/04/2017.

Δ) Τα περίπτερα που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Παλικής έως τις 30/04/2017.

 1. Κάθε νέα εγκατάσταση περιπτέρου είτε νέου είτε μετατοπιζόμενου ασχέτως της Δημοτικής Ενότητας που βρίσκεται, προσαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
 2. 8. Η μη προσαρμογή των περιπτέρων εντός των ανωτέρω προθεσμιών αποτελούν λόγο αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας αυτού.

Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

 

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις