4 Δεκεμβρίου 2020, Παρασκευή

Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 14 Ιουνίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 14 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1.Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεφαλλονιάς, σε εκτέλεση και εφαρμογή της με αρ. 42/2015 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης».

ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

2. Σύσταση Προσωρινής Προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεφαλλονιάς, σε εκτέλεση και εφαρμογή της με αρ. 54/2012 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης».

ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Κεφαλλονιά.

ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

4. Έγκριση της αρ.44/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) με θέμα: «Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κεφαλλονιάς». ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

5. Έγκριση της αρ. 45/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) με θέμα: «Σύνταξη του Κανονισμού λειτουργίας Περιπτέρων στην επικράτεια του Δήμου Κεφαλλονιάς».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων του Δ. Κεφ/νιάς για το έτος 2016 ύστερα από δύο άγονες δημοπρασίες.

ΕΙΣ: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

7. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και ορισμό μελών της τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής και πιστοποίησης των παραδοτέων έργου (Ε.Π.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: « Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

8. Έγκριση της αριθμ. 141/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κεφ/νιάς και Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την εκτέλεση της πράξης: «Προμήθεια Προκατασκευασμένης Μονάδας Αφαλάτωσης δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων ανά μέρα στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10. Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

11. Έγκριση υποβολής τροποποιητικής αίτησης χρηματοδότησης του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12.Ορισμός – εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δ. Κεφ/νιάς για μεταβίβαση κατά κυριότητα ενός (1) οχήματος

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

13.Διατύπωση απόψεων  επί του περιεχομένου του φακέλου της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)  στον κόλπο Αργοστολίου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονά

14. Αυθαίρετη κατάληψη δημοτικού χώρου – Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το χώρο των Δημοτικών Σφαγείων Αργοστολίου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

15. Λειτουργία θερινού Σχολείου Φυσικής – Αστροφυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και το Τοπικό Παράρτημα Κεφαλληνίας.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

16. Έγκριση δαπανών

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

17. Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας Οργάνων Παιδικής Χαράς για το Δημοτικό Σχολείο Διλινάτων και προσδιορισμός εκτέλεσης.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γ. Κατσιβέλης

18. Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Σάμης και προσδιορισμός εκτέλεσης.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γ. Κατσιβέλης

19. Έγκριση της αριθμ. 45/2016 απόφασης του Δ.Σ. Δημ. Γηροκομείου Αργοστολίου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2015». ΕΙΣ: Πρόεδρος του Δ. Γ. Α. κ. Γ. Αποστολάτος

20. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλλονιάς- Ιθάκης ( αριθμ. 108/2016 απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Κεφαλλονιάς – Ιθάκης).

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Κ-Ι κ. Γ. Τζωρτζάτος

21.Ορισμός ελεγκτών για την χρήση του έτους 2014 της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

22.Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών με τίτλο:

α) Κατασκευή στηθαίου ασφάλειας σε δημοτική οδό στον οικισμό Γεωργακάτων Τ.Κ. Διβαράτων

β) Αποκατάσταση δρόμου διασταύρωσης «Λαγγάδα-Φαρακλάτα» Δ.Ε. Αργοστολίου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

23.Χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων» αναδόχου Γεώργιος Βαγγελάτος Ε.Δ.Ε.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

24.Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Επισκευή Ξενώνα ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

25.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στα Ραζάτα».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

26. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

27. Έγκριση πρακτικού αριθμ. 1/2016 της Επιτροπής Επίλυσης Φορ. Διαφορών Δήμου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

28.Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γ. Κατσιβέλης

29. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στα πλαίσια του έργου: «Ενεργειακό Αποτύπωμα Ιονίων Νήσων» – Τροποποίηση της αριθμ. 81/2016 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

30. Καθορισμός διαδικασίας κλήρωσης βραχυχρόνιων αδειών υπαιθρίου εμπορίου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

31. Λήψη απόφασης για ανακύκλωση αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία (άρθρο 99 παρ. 6 του Ν. 1463/2006) ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

32. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης» και συγκεκριμένα στην διαδρομή «Προορισμός Ναπολέων».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

33. Συμμετοχή στο 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων-Προαγωγή Υγείας με θέμα: «Υγιείς και Ανθεκτικές Κοινότητες» ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

34. Μετακινήσεις Α/Δ κ. Ε. Κεκάτου ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

35. Έγκριση μετακίνησης Α/Δ κ. Ε. Κεκάτου ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

36. Έγκριση της αριθμ. 39/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

 

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις