Η θέση μας σχετικά με την Τοπική Ομάδας Διαβούλευσης (ΤΟΔ) για τη σεισμόπληκτη Παλική

Κοινή τοποθέτηση Εργατικού Κέντρου και ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης:
Σχετικά με την πρόταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
για συμμετοχή μας στην Τοπική Ομάδας Διαβούλευσης (ΤΟΔ) με στόχο την υλοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στη σεισμόπληκτη Παλική.
Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με έγγραφο της στις 9 Δεκέμβρη με θέμα: Σύσταση τοπικής Ομάδας διαβούλευσης στο πλαίσιο του σχεδιασμού της στρατηγικής της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» στην περιοχή της Παλικής Κεφαλονιάς, καλεί τοπικούς φορείς (μεταξύ αυτών το ΕΚΚΙ και την ΕΛΜΕΚΙ), να ορίσουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «…η παραπάνω τοπική στρατηγική εστιάζει στην αξιοποίηση στοιχείων και παραμέτρων ενός φυσικού μειονεκτήματος, όπως η έντονη σεισμικότητα που χαρακτηρίζει την περιοχή».
Η σύσταση τοπικών ομάδων στα πλαίσια της στρατηγικής της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» εντάσσεται στην αντιδραστική στρατηγική «Ευρώπη 2020» που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό συμβούλιο το 2010. Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014 – 2020 είναι εργαλείο που συνδέεται και εξυπηρετεί άμεσα τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και όλους τους μηχανισμούς αντιλαϊκής επίθεσης που έχουν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια (Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, Δημοσιονομικό Σύμφωνο, σύμφωνο για το ευρώ, σύμφωνο για την ανάπτυξη).
Το ΠΔΠ αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς αναδιανομής εισοδήματος στο επίπεδο της ΕΕ, μέσω της φορολογίας (άμεσης και έμμεσης) των εισοδημάτων της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων για τη χρηματοδότηση των μονοπωλιακών ομίλων.
Για την εφαρμογή του ΠΔΠ (2014 – 2020) η ίδια η κομισιόν αναλαμβάνει τον άμεσο έλεγχο για την εφαρμογή σε κάθε χώρα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αξιώνοντας μάλιστα «ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση».
Συνοπτικά οι άξονες χρηματοδότησης μέσα από το ΠΔΠ είναι:
• «Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» εδώ εντάσσονται: Η λεγόμενη «Πολιτική Συνοχής» και «Περιφερειακής Ανάπτυξης», πράγμα που σημαίνει άμεση σύνδεση των κονδυλίων με τις πολιτικές καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων της ΕΕ και την αντιλαϊκή στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020». Χρηματοδότηση έργων σε συνάρτηση με την υλοποίηση των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του «συμφώνου για τη σταθερότητα» για την τροφοδότηση των μονοπωλίων με φτηνό εργατικό δυναμικό. Δημιουργία «κοινού στρατηγικού πλαισίου» για την εναρμόνιση των πολιτικών συνοχής, αγροτικής πολιτικής και έρευνας και καινοτομίας με τις ετήσιες συστάσεις του Ευρωπαϊκού εξαμήνου.
• «Έρευνα και καινοτομία». Δημιουργία ενιαίου μέσου για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας με την ονομασία «Ορίζων 2020», που θα συγκεντρώνει όλα τα ταμεία για την έρευνα και καινοτομία. Υποταγή της επιστημονικής έρευνας στις ανάγκες των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων της ΕΕ και των μονοπωλίων και χρηματοδότηση της πανεπιστημιακής και επιστημονικής έρευνας με συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
• Δημιουργία νέου χρηματοδοτικού μέσου με την ονομασία «Συνδέοντας την Ευρώπη» Μέσα από το Ταμείο αυτό θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή, επέκταση, ανάπτυξη υποδομών ενεργειακών, ψηφιακών και μεταφορικών δικτύων και η διασύνδεσή τους (π.χ. λιμάνια – σιδηρόδρομοι).
• Χρηματοδότηση του διαστημικού – στρατιωτικού προγράμματος της ΕΕ «Galileo».
• «Βιώσιμη Ανάπτυξη – Φυσικοί πόροι». Σε αυτή την κατηγόρια περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η όποια θα έχει ακόμη πιο οδυνηρές συνέπειες για τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, με μείωση των άμεσων ενισχύσεων και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων στην «πράσινη γεωργία» και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
• «Παγκόσμια Ευρώπη». Πρόκειται για τη χρηματοδότηση των πιο αντιδραστικών και επιθετικών χαρακτηριστικών της ΕΕ για στρατιωτικές ανά τον κόσμο επεμβάσεις, με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για «Προενταξιακή Βοήθεια», για την «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας», του «Ευρωπαϊκού Μέσου για την προαγωγή της Δημοκρατίας και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης» κ.ά.
• «Διοίκηση της ΕΕ» Περιλαμβάνονται οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις ενίσχυσης του αντιδραστικού, γραφειοκρατικού χαρακτήρα και των διοικητικών – κρατικών μηχανισμών της ΕΕ και των κρατών μελών της, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μονοπωλιακών ομίλων.
• «Ασφάλεια και Ιθαγένεια» Από εδώ χρηματοδοτούνται όλοι οι κατασταλτικοί μηχανισμοί της ΕΕ και οι μηχανισμοί χειραγώγησης, προπαγάνδας και ενσωμάτωσης, καθώς και η αντικομμουνιστική εκστρατεία της ΕΕ. Ενισχύεται η επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα Ταμεία για την «Πολιτική Προστασία», «Μετανάστευση», αστυνομική και δικαστική συνεργασία, οι μηχανισμοί χειραγώγησης της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες».
Το ΠΔΠ 2014 – 2020 της ιμπεριαλιστικής διακρατικής ένωσης του κεφαλαίου της ΕΕ δεν έχει καμία σχέση με την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο τη διασφάλιση και αύξηση των κερδών των μονοπωλίων. Αποτελεί εργαλείο για την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων στα κράτη μέλη της, συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στις παγκόσμιες αγορές.
Επιδίωξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν είναι να εξασφαλίσουν κονδύλια για την ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών, αλλά για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων, ζεστό χρήμα για το κεφάλαιο. Στα πλαίσια αυτά, οι πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν αυτή την πολιτική στο περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων Νήσων την υλοποιούν πιστά, προσπαθώντας να δείχνουν ότι νοιάζονται για τα προβλήματα, ότι προσπαθούν να βρουν λύσεις και μάλιστα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με δημοκρατικό προφίλ, με τη συμμετοχή φορέων, γι’ αυτό και στο έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αναφέρεται ότι «Ρόλος της Τ.Ο.Δ είναι η διασφάλιση της εμπλοκής των τοπικών φορέων της περιοχής Παλικής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με σημείο αναφοράς την εν’ λόγω περιοχή, μέσω διαδικασίας διαβούλευσης σε όλα τα «κρίσιμα στάδια».
Θέλουν να κάνουν συνυπεύθυνους τους φορείς αυτούς, να τους χρησιμοποιήσουν στην ουσία για να υλοποιήσουν την πολιτική αυτή που είναι πολιτική υπέρ του κεφαλαίου, των μεγάλων συμφερόντων.
Ο πρόσφατος σεισμός στην Κεφαλονιά προξένησε σοβαρές ζημιές και αυτοί που επλήγησαν είναι οι φτωχές λαϊκές οικογένειες, δημόσιες υποδομές (σχολεία, δρόμοι) κτλ. Σήμερα, με ευθύνη της κυβέρνησης, της περιφέρειας Ιονίων Νήσων (που συμφωνεί με αυτή την πολιτική και την υλοποιεί), οι ζημιές δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί, οι πληγέντες δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί. Είναι απαράδεκτο, λοιπόν, αντί να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των πληγέντων και από την άλλη να πραγματοποιηθούν τα απαραίτητα έργα αντισεισμικής θωράκισης αλλά και αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς πρόσφατα είχαμε και καταστροφικές πλημμύρες στην Κεφαλονιά, η περιφέρεια Ιονίων Νήσων να καλεί τους φορείς να συστήσουν Τοπικές Ομάδες Διαβούλευσης, οι οποίες δεν συστήνονται για να δώσουν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν αλλά για να διαχειριστούν αυτή την πολιτική που τα διαιωνίζει, για να γίνουν οι φορείς που θα συμμετέχουν συνυπεύθυνοι και για να ανοίγει ο δρόμος στο κεφάλαιο για παραπέρα εκμετάλλευση και κερδοσκοπία σε βάρος του λαού.
Η Επιτροπή Αγώνα Φορέων του Νομού (στην οποία συμμετείχαν ΕΚΚΙ και ΕΛΜΕ-ΚΙ) συγκροτήθηκε αμέσως μετά το μεγάλο σεισμό με επίκεντρο την Παλική και έδρασε για τους σεισμόπληκτους από την πρώτη μέρα. Κινητοποιήθηκε αμέσως για αλληλεγγύη στους σεισμόπληκτους. Πάλεψε για τη δωρεάν μεταφορά με το φέρι μποτ, για τον έλεγχο των σχολείων, για το νερό, για την αντισεισμική θωράκιση. Στάθηκε δίπλα στον λαό της Παλλικής και της υπόλοιπης Κεφαλονιάς για να μείνει στα πόδια του και όχι να κάνει «πασαρέλα» όπως οι υπουργοί και να μεταφέρει προς τα έξω μια ψεύτικη εικόνα. Σήμερα συνεχίζουμε, στηρίζουμε παλιούς και νέους σεισμόπληκτους σε Ιθάκη και Βόρεια Κεφαλονιά, αναδεικνύουμε τα μεγάλα προβλήματα (κατοικίες, ΕΝΦΙΑ, υποδομές, ασφάλεια σε χώρους δουλειάς και μαζικής συγκέντρωσης λαού και νεολαίας κλπ). Αντιπαλεύουμε την επιλεξιμότητα της ΕΕ, τις λεγόμενες «σημειακές παρεμβάσεις» για τη «μερική άρση της επικινδυνότητας», την αφαίρεση των χρημάτων των κωδικών για τα έργα αποκατάστασης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που στηρίζει η Περιφερειακή Αρχή, αντιμετώπισε την κινητοποίηση μαθητών – γονιών – εκπαιδευτικών και ταξικών συνδικάτων στην Αθήνα για την αντισεισμική θωράκιση με τα ΜΑΤ. Από τη μία το «κνούτο» κι από την άλλη το καρότο των κοινωνικών διαλόγων. Δεν είναι δυνατόν το λαϊκό κίνημα να συζητά τη διανομή ψίχουλων, με βάση την επιλεξιμότητα της ΕΕ και την επικοινωνιακή εικόνα, αφήνοντας στην άκρη τις πραγματικές ανάγκες των σεισμόπληκτων.
Με βάση τα παραπάνω δεν συμμετέχουμε, δεν ορίζουμε εκπρόσωπο στην Τοπική Ομάδα Διαβούλευσης.

Αργοστόλι 18/12/2015
Τα Διοικητικά Συμβούλια

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις